براساس کشفیات باستان شناسان در قرن هفدهم، تاریخ گریس حداقل به دوران مصریان باستان برمیگردد. براساس روایات تاریخی گفته میشود که

2400سال پیش از میلاد: هیتیان مردمانی باستانی بودند که در دوران فرعونی میزیستند. محور ارابه های هیتیان توسط ترکیبی از چربی حیوانی و سنگ آهک روانکاری میشد.

1845: ابداع گریس کلسیم در امریکا با روغن معدنی، چربی حیوانی و سنگ آهک

1853: ابداع گریس سدیم در انگلستان با چربی گوشت گاو و سدیم

1912: شروع تولید گریس پایه کلسیم در ژاپن

1938: ابداع گریس لیتیوم و سپس به سرعت بعنوان گریس چند منظوره مورد استفاده گسترده ای قرار گرفت.

1947: شروع تولید گریس شرکت Kyodo Yushi 

1952: ابداع گریس اوره در امریکا

1954: ابداع گریس آلومینیوم کمپلکس برای دستگاه هایی با دمای بالا

1972: آغاز تولید گریس اوره در شرکت Kyodo Yushi