بلاگ

همیشه به روز هستیم

نحوه اندازه گیری بلبرینگ

نحوه اندازه گیری بلبرینگ

برای اندازه گیری ابعاد داخلی بلبرینگ نیاز هست تا از پایه های بلند وارنیر استفاده کنید. 

 

ابعاد بیرونی

وارنیر را برداشته و پایه های بلند را در مرکز بیرونی بلبرینگ قرار دهید. مانند تصویر.

ابعاد داخلی
برای اندازه گیری ابعاد داخلی باید از پایه های کوتاه وارنیر استفاده کرد. پایه های کوتاه وارنیر را در حلقه داخل بلبرینگ و در مرکز قرار دهید. مانند تصویر.


اندازه گیری پهنا
برای اندازه گیری پهنای بلبرینگ از پایه های بلند وارنیر استفاده می‌شود. پایه های بلند را در دوطرف لبه ها قرار دهید بگونه ای که هیچ فاصله ای از لبه ها نداشته باشند. مانند تصویر.


چاپ